Klubbens vedtægter

Vedtægter for Pandrup Bridgeklub

§ 1. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Pandrup Bridgeklub, og klubben er hjemmehørende i Pandrup i Jammerbugt Kommune. Klubben er stiftet den 10. september 1957.

§ 2. Formål.

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordjylland. – Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.

§ 4.Medlemsskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt at leve op til klubbens formålsbestemmelse.

Endelig afslag på medlemskab af klubben skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan optage passive medlemmer. Man er passivt medlem, hvis man ikke samtidig er medlem af Dansk Bridgeforbund gennem klubben.

Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet.

Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.

Indmeldelse kan ske inden sæsonstart (september) og er bindende for hele sæsonen. Alternativt kan indmeldelse ske fra 1. Januar og er bindende for resten af sæsonen. I dette tilfælde betales halvt kontingent.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Juniorer under 25 år betaler halvt kontingent.

Er et medlem på trods af påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette foreligges generalforsamlingen.

§ 6. Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel ved bekendtgørelse på spilleaftenen. – Indkaldelse kan også ske ved annoncering i dagspressen, ved opslag på ”tavlen” og på hjemmesiden.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er kontingentrestance.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

  1. Formandens beretning for det forløbne år.
  2. Godkendelse af det reviderede regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen (2 eller 3 medlemmer)
  6.  Valg af suppleanter
  7.  Valg af revisor og revisorsuppleant
  8.  Eventuelt

§ 9. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. .§§ 15 og 16.

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt mindst et medlem forlanger det og altid ved personvalg

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.  Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, indtræder vedkommende i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasseres, sekretær o.s.v. – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret.

§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling.

§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer for 2 år af gangen, i henholdsvis lige og ulige år. Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

Desuden vælges en revisorsuppleant for et år af gangen. Når suppleanten indtræder som revisor sker det i den afgående revisors valgperiode.

§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5% af årets kontingentindbetaling eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som på hviler klubben.

§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, kan benyttes til at støtte bridgesporten, oprettelse af ny bridgeklub eller andet almennyttigt arbejde i Jammerbugt kommune. – Ellers overgår formuen m.v. til Danmarks Bridgeforbund.